Υποστήριξη ΑΠΚΥ | Home


  • Popular Articles

  • Πόσα χρόνια διαρκεί η φοίτηση; Μπορεί να γίνει part-time (μερική) ή full-time (πλήρης);

   Η πλήρης φοίτηση οδηγεί σε απόκτηση Προπτυχιακού σε 4 έτη, Μεταπτυχιακού σε 1,5 ή 2 έτη και Διδακτορικού Τίτλου Σπουδών σε 3 έτη. Παρέχεται η δυνατότητα, η παρακολούθηση των ΘΕ που οδηγούν σε απόκτηση τίτλου σπουδών να γίνεται με μερική φοίτηση ...
  • Τα μαθήματα είναι εξ αποστάσεως; Πώς Διεξάγονται; Πόσο συχνά; Ποιες ημέρες;

   Το Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου, προσφέρει εξ ‘ολοκλήρου εξ' αποστάσεως εκπαίδευση. Η φοίτηση, καθώς επίσης και οι εξετάσεις, πραγματοποιούνται διαδικτυακά μέσω σύγχρονων εργαλείων, που διασφαλίζουν την ποιότητα στην εκπαιδευτική διαδικασία και ...
  • Είναι εγκεκριμένο/αναγνωρισμένο το πτυχίο του ΑΠΚΥ;

   Όλα τα Προγράμματα Σπουδών του Ανοικτού Πανεπιστημίου είναι αναγνωρισμένα από τον φορέα Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας της Ανώτερης Εκπαίδευσης (ΔΙΠΑΕ) της Κύπρου και τον Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και ...
  • Υπάρχουν βιβλία; Εάν ναι πρέπει να τα αγοράσω; Ποιο είναι το κόστος;

   Για την πλειοψηφία των Θεματικών Ενοτήτων υπάρχει εκπαιδευτικό υλικό το οποίο φορτώνεται στην Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης του ΑΠΚΥ σε ηλεκτρονική μορφή, και ο φοιτητής έχει τη δυνατότητα να κατεβάσει στον προσωπικό του υπολογιστή χωρίς κάποιο επιπλέον ...
  • Αναστολή Φοίτησης

   Δικαίωμα Αναστολής Φοίτησης έχουν μόνο φοιτητές οι οποίοι έχουν ολοκληρώσει με επιτυχία τουλάχιστον μία Θεματική Ενότητα (μάθημα) Η μέγιστη περίοδος που φοιτητής μπορεί να είναι σε αναστολή φοίτησης είναι τα 6 εξάμηνα (3 ακαδημαϊκά έτη) Η περίοδος ...